Uw specialist voor reiniging van uw verspanende machines

040-2092280

Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden RT Cleaning BV

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en opdrachten van de opdrachtgever en op alle met de Opdrachtgever te sluiten en gesloten overeenkomsten. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op opvolgende en toekomstige overeenkomsten met de Opdrachtgever ook indien daarbij niet naar de algemene voorwaarden wordt verwezen.
1.2 Onder de term “Opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon met wie door RT Cleaning BV overeenkomsten tot levering van producten of het verlenen van diensten worden gesloten en/of die van RT Cleaning BV een aanbieding, levering of prestatie ontvangt. 
1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de opdrachtgever wordt door RT Cleaning BV uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, gelden wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden slechts indien zij schriftelijk door RT Cleaning BV zijn vastgelegd; zij hebben alsdan alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. 
1.5 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In de plaats van eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan de bepalingen die deze ongeldige bepalingen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk naderen. 

2. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
2.1 Een offerte is vrijblijvend en kan door RT Cleaning BV steeds worden herroepen. Een verwijzing in een offerte naar de algemene voorwaarden doet evenwel deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op een eventueel daarop volgende overeenkomst, ook indien die offerte wordt gevolgd door andere offerte(s) en in die andere offertes niet naar deze algemene voorwaarden wordt verwezen.2.2 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever of indien de opdrachtgever toestaat dat met de uitvoering van het Werk wordt begonnen. Onder de term “Werk” wordt verstaan alle door of vanwege RT Cleaning BV uit te voeren of uitgevoerde werkzaamheden en/of leveringen van producten en/of diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
2.3 In het kader van de uitvoering van een overeenkomst en bij het tot stand komen van wijzigingen en/of aanvullingen op een overeenkomst wordt iedere medewerker van Opdrachtgever die zich jegens RT Cleaning BV namens Opdrachtgever presenteert geacht bevoegd te zijn Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen. 
2.4 De overeenkomst omvat slechts het Werk zoals het vermeld is in de door de Opdrachtgever geaccepteerde offerte. Naast het in de offerte omschreven Werk, zijn de in de offerte genoemde (door de Opdrachtgever) in acht te nemen voorwaarden en condities en de Werkomschrijving bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

3. Annulering van de Overeenkomst
3.1 Een eenmalige Overeenkomst kan tot uiterlijk één week voor de geplande aanvang van het Werk kosteloos schriftelijk bij RT Cleaning BV door Opdrachtgever geannuleerd worden. Voor periodiek te verrichten werkzaamheden geldt hetgeen in artikel 12 van deze algemene voorwaarden is opgenomen.
3.2 Indien niet tijdig schriftelijk geannuleerd is, is RT Cleaning BV gerechtigd een dagvergoeding van € 400,- excl. BTW per dag voor het aantal ten behoeve van het Werk geplande werkdagen bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Meerwerk
4.1 Indien de Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op het Werk zoals omschreven in de overeenkomst en RT Cleaning BV van oordeel is, dat de door haar te leveren prestaties daardoor worden verzwaard of uitgebreid, is er sprake van meerwerk, dat RT Cleaning BV afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening kan brengen, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen.
4.2 Indien RT Cleaning BV meent dat van meerwerk sprake is zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Opdrachtgever informeren omtrent de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen RT Cleaning BV de werkzaamheden op grond van de Overeenkomst en het meerwerk zal kunnen verrichten. RT Cleaning BV is nimmer gehouden meerwerk uit te voeren.
4.3 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat het recht van RT Cleaning BV om dat meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen en de verplichting van Opdrachtgever om het ter zake verschuldigde te voldoen onverlet. 
4.4 RT Cleaning BV zal het meerwerk op een door haar te bepalen tijdstip aan Opdrachtgever in rekening brengen.

5. Prijs
5.1 De prijs is gebaseerd op de bij de opname van het Werk geconstateerde, respectievelijk aangenomen staat van het Object. Onder de term “Object” wordt verstaan de te reinigen machine, het te behandelen c.q. te reinigen koelwater emulsie voorzieningen, en alles wat vermeldstaat in de overeengekomen offerte ten behoeve waarvan door RT Cleaning BV Werk wordt verricht.
5.2 Bij calamiteitenservice en bij uitvoering van het Werk buiten normale werkdagen, is RT Cleaning BV gerechtigd een verhoogd tarief in rekening te brengen.
5.3 Indien in de in lid 1 van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van RT Cleaning BV prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
5.4 Indien, bij periodiek uit te voeren werkzaamheden, tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van RT Cleaning BV, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke, is RT Cleaning BV gerechtigd de contract prijs hierop aan te passen.

6. Betaling
6.1 RT Cleaning BV is gerechtigd om aan de Opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot op de door RT Cleaning BV genoemde bank- of girorekening zal RT Cleaning BV de overeengekomen werkzaamheden aanvangen.
6.2 Facturering bij eenmalig Werk geschiedt na afloop van dat werk. Bij periodiek te verrichten werkzaamheden wordt maandelijks gefactureerd.
6.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen binnen 8 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever te zijn betaald, zonder korting en zonder recht op verrekening.
6.4 Opdrachtgever heeft nimmer het recht om enige betalingsverplichting jegens RT Cleaning BV op te schorten, tenzij Opdrachtgever binnen 14 dagen na het verstrijken van de in artikel 6.2 genoemde betalingstermijn het geschil voorlegt aan de volgens artikel 14 bevoegde rechter.
6.5 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde ook, van RT Cleaning BV op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6.6 Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen, die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever als een consument in de zin van de wet gekwalificeerd moet worden, is de wettelijke rente verschuldigd.
6.7 Indien Opdrachtgever jegens RT Cleaning BV in verzuim is, is hij verplicht RT Cleaning BV de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. Hieronder zijn onder meer ook begrepen de kosten die RT Cleaning BV zowel extern alsook intern – zoals kosten van eigen medewerkers van RT Cleaning BV – heeft moeten maken alsmede alle kosten van juridische bijstand zowel buiten rechte als in rechte. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 30 % van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 400 Euro te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Het Werk wordt uitsluitend uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van de Opdrachtgever, dan wel RT Cleaning BV, kan in overleg van het voorgaande worden afgeweken.
7.2 Het Werk zal worden uitgevoerd overeenkomstig de overeengekomen werkomschrijving, met dien verstande dat door RT Cleaning BV aangebrachte geringe wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk, zijn toegestaan.
7.3 Het Werk zal worden uitgevoerd binnen het kader van de Arbowet en binnen de door de Arbeidsinspectie opgestelde richtlijnen.

8. Inspectie en klachten
8.1 Opdrachtgever is verplicht het Werk respectievelijk de door RT Cleaning BV geleverde producten onmiddellijk na oplevering respectievelijk aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door haarzelf of door een in haar opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 2 dagen na oplevering van het Werk c.q. aankomst/ontvangst van de producten schriftelijk aan RT Cleaning BV worden gemeld.
8.2 De in het vorige lid genoemde schriftelijke kennisgeving bevat in ieder geval een
nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de plaats, aard en ernst van de
geconstateerde afwijking.
8.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na oplevering van het Werk c.q. aankomst/ontvangst van de producten schriftelijk aan RT Cleaning BV worden gemeld.
8.4 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
8.5 Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door RT Cleaning BV in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en/of verwerking van het Werk c.q. de producten. 
8.6 Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever geen aanspraken ter zake.
8.7 Het staat Opdrachtgever niet vrij producten te retourneren, voordat RT Cleaning 
BV daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is geklaagd zijn de redelijke kosten van retourneren voor RT Cleaning BV.
8.8 De aanwezigheid van een gebrek als bedoeld in dit artikel geeft Opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

9. Garantie
9.1 Opdrachtgever komt een beroep op in dit artikel genoemde garanties slechts toe indien Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden waaronder in het bijzonder ook het in artikel 8 bepaalde, heeft voldaan.
9.2 Indien door RT Cleaning BV garanties worden verstrekt, betreffen deze alleen de door hem of namens hem aan het Object verrichte handelingen/bewerkingen.
9.3 Indien RT Cleaning BV producten aan Opdrachtgever aflevert, die RT Cleaning BV van haar toeleveranciers heeft gekregen, is RT Cleaning BV nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Opdrachtgever gehouden, dan waarop RT Cleaning BV ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
9.4 Op voorwaarde dat genoegzaam is aangetoond dat het Werk c.q. de door RT Cleaning BV geleverde producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft RT Cleaning BV de keus hetzij het niet deugdelijk gebleken Werk c.q. de producten te vervangen hetzij deugdelijk te repareren hetzij Opdrachtgever te crediteren voor het bedrag dat betrekking heeft op dat gedeelte van het product of Werk dat ondeugdelijk is, met dien verstande dat RT Cleaning BV slechts is gehouden deze garantiewerkzaamheden buiten Nederland uit te (doen) voeren, indien de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten door Opdrachtgever vergoed worden. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is RT Cleaning BV ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.
9.5 In de volgende omstandigheden rusten op RT Cleaning BV in geen geval de in lid 4 omschreven verplichtingen: a. indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan het in artikel 8 bepaalde; b. indien derden, daaronder ook begrepen door RT Cleaning BV op voorschrift van Opdrachtgever ingeschakelde onderaannemers of leveranciers, werkzaamheden aan het Werk en/of de producten verrichten of hebben verricht; c. indien gebreken aan het Werk c.q. de producten het gevolg zijn van eigen schuld aan de zijde van Opdrachtgever, de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in de
offerte genoemde voorwaarden, er sprake is van slijtage of reeds bestaande ondeugdelijkheid van het Object en/of onderdelen daarvan, onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van Opdrachtgever of van onvoldoende, gebrekkig en/of achterstallig onderhoud of een eigen gebrek van het Object; d. indien het Werk c.q. de producten niet worden gebruikt in overeenstemming met de bestemming daarvan; e. indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of zijn voorgeschreven.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 RT Cleaning BV is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie zij is veroorzaakt, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de werknemers van) RT Cleaning BV. 
10.2 Indien RT Cleaning BV op enigerlei wijze ondanks het bepaalde in lid 1 toch aansprakelijk mocht zijn, dan zal de te vergoeden schade nooit meer bedragen dan het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10.3 RT Cleaning BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch op grond van wettelijke voorschriften, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, milieuschade en materieel en immateriële schade .
10.4 Opdrachtgever is steeds aansprakelijk jegens RT Cleaning BV voor schade (waaronder ook begrepen extra kosten) veroorzaakt door vertraging in de aanvang en/of de voortgang van het Werk ten gevolge van omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is c.q. aan de Opdrachtgever zijn toe te rekenen. 
10.5 Voor Werk waarbij materialen worden gebruikt of verbruikt en/of afvalstoffen ontstaan, blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de plaats waar en de wijze waarop de Opdrachtgever zich van de gebruikte of verbruikte materialen en /of afvalstoffen wil ontdoen.
10.6 Opdrachtgever vrijwaart RT Cleaning BV voor aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van, de uitvoering van een overeenkomst geleden schade.

11. Overmacht
11.1 Indien bij eenmalig Werk (verdere) uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt of in ernstige mate bemoeilijkt wordt –hetgeen ondermeer het geval zal zijn bij het niet (tijdig) verkrijgen van voor de uitvoering van het Werk noodzakelijke vergunningen of bij aan het Object klevende aanvankelijk verborgen gebleven belemmeringen, zullen Opdrachtgever en RT Cleaning BV met elkaar in overleg treden om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden zullen worden voortgezet.
11.2 Bij periodiek uit te voeren Werk zullen, indien de overeengekomen Werkzaamheden door overmacht tijdelijk – ten hoogste drie maanden – niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd, de werkzaamheden voor de duur van de overmachtstoestand worden opgeschort zonder dat er recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs ontstaat. Indien de overmachtstoestand langer duurt dan drie maanden, zullen Opdrachtgever en RT Cleaning BV in overleg treden over de uitvoering van de werkzaamheden en over de in rekening te brengen totaalprijs. 
11.3 Indien de overmachtstoestand langer dan zes maanden duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. Indien de overeenkomst ontbonden wordt, is RT Cleaning BV gerechtigd aan Opdrachtgever de kosten in rekening te brengen, die met het oog op de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door RT Cleaning BV zijn gemaakt.

12. Beëindiging van de overeenkomst
12.1 Een eenmalige overeenkomst wordt aangegaan voor de in die overeenkomst bepaalde duur. Een periodieke overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.2 Beëindiging van een periodieke overeenkomst kan door beide Partijen schriftelijk geschieden met in acht name van een opzegtermijn van drie maanden.
12.3 RT Cleaning BV is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling per direct te ontbinden: · indien Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet ten volle nakomt; · bij aanvrage van surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, dan wel bij verzoek om toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ten aanzien van Opdrachtgever;

13. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
13.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen die tussen RT Cleaning BV en Opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden berecht door, naar keuze van RT Cleaning BV, de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche of de Rechter in het arrondissement Arnhem of de Rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.

Uw machines worden niet zomaar gereinigd. Deze worden namelijk met uw eigen emulsie gereinigd zodat de machine niet aangetast kan worden door chemische producten.

Wij zuigen uw machine leeg door een speciale stofzuiger. Deze filtert uw emulsie zodat alle vuile vloeistoffen gefilterd worden en deze gebruiken we dan om de machine te reinigen onder hoge druk (maximaal 70 bar).

Deze emulsie gaat een aantal keer door de filtratie, na deze filtratie zijn de meeste vuile vloeistoffen uit de emulsie en kunt u deze eventueel hergebruiken.

Vaak zien we dat klanten, nadat wij hun machine hebben gereinigd, deze toch vullen met een nieuwe emulsie. We leveren standaard een IBC box mee zodat de vuile emulsies opgeslagen kunnen worden. Daarna kunt u een erkende verwerker contacteren zodat u volgens de richtlijnen van de VROM de oude emulsie afvoert. Hier krijgt u dan een officieel afvoerbewijs van zodat u kunt aantonen aan alle milieueisen te hebben voldaan.

© RT Cleaning 2019. All rights reserved.     |     De Sleutel 5  – 5652 AS Eindhoven     |     Email: info@rtcleaning.nl     |     Designed by reclame bureau frank